ข่าวสาร

เทสโก้ โลตัส มอบทุนเด็กเรียนดีขาดแคลน 200 ทุน หวังสร้างอนาคตชาติ

Dec 12, 2017เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย กล่าวว่า มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ก่อตั้งขึ้นโดยเทสโก้ โลตัส ในปี 2546 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา
 
"โครงการ ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปีแล้ว มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนรวม 1,899 ทุน ซึ่งปีการศึกษา 2559 นี้ เทสโก้ โลตัส ได้มอบทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์ เพิ่มอีกจำนวน 200 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าแบบต่อเนื่องเช่นเคย"
 
ทั้งนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 95 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 ทุน ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ อีกทั้งยังมอบทุนให้แต่ละภูมิภาค ทั้งภาคกลางได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา จำนวน 79 ทุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น จำนวน 40 ทุน ภาคเหนือ ที่ เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง จ.เชียงใหม่ จำนวน 41 ทุน และภาคใต้ ที่เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ 2 จ.สงขลา จำนวน 40 ทุน
 
นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวเสริมว่า ผู้รับทุนการศึกษาจากเทสโก้ โลตัส ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้คือ ขาดทุนทรัพย์ มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยสังกัด สกอ. ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ และใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี
 
"เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เทสโก้ โลตัสเชื่อว่าเงินทุนที่นักศึกษาได้รับไปนั้นจะมีส่วนช่วยลดภาระให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเกียรติประวัติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเงินได้" นายชาคริต กล่าว
 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/855573