ข่าวสาร

เทสโก้โลตัส-มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษา 200 ทุนทั่วประเทศ

Dec 11, 2017เทสโก้ โลตัส และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ล่าสุด มอบ 200 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 15,000 บาท หลังทำต่อเนื่องมา 15 ปี มอบไปแล้วกว่า 2,000 ทุน หวังสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง วางรากฐานสร้างอนาคตชาติ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย กล่าวว่า มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ก่อตั้งขึ้นโดยเทสโก้ โลตัส ในปี 2546 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา

“โครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปีแล้ว มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนรวม 1,899 ทุน ซึ่งปีการศึกษา 2559 นี้ เทสโก้ โลตัส ได้มอบทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์เพิ่มอีกจำนวน 200 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าแบบต่อเนื่องเช่นเคย”

ทั้งนี้ มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 95 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 ทุน ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมแล้ว 200 ทุน ทุนละ 15,000 บาท โดยได้ทำการจัดมอบทุนให้แต่ละภูมิภาค ทั้งภาคกลางได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา จำนวน 79 ทุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น จำนวน 40 ทุน ภาคเหนือ ที่ เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง จ.เชียงใหม่ จำนวน 41 ทุน และภาคใต้ ที่เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ 2 จ.สงขลา จำนวน 40 ทุน

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวเสริมว่า “ผู้รับทุนการศึกษาจากเทสโก้ โลตัส ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้คือ ขาดทุนทรัพย์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยสังกัด สกอ. ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ และใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี”

“เทสโก้ โลตัส ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เทสโก้ โลตัส เชื่อว่า เงินทุนที่นักศึกษาได้รับไปนั้นจะมีส่วนช่วยลดภาระให้แก่นักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น คือ เกียรติประวัติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเงินได้” นายชาคริต กล่าว
เทสโก้โลตัส และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบทุนการศึกษา 200 ทุนทั่วประเทศ